Avís legal

L’accés i ús d’aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l’usuari de manera expressa, plena i sense reserves, dels termes detallats en el present avís legal.

1. Titularitat

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, a través de la Maresme Film Commission, compleix amb la Llei, 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per complir amb la llei citada, les dades d’informació general d’aquest lloc Web són: www.maresmefilmcommission.cat

Titular: Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Adreça: Plaça Miquel Biada, núm. 1, 08301, Mataró (Barcelona)
Correu electrònic: info@turismemaresme.cat
Dades registrals: Registre d’Ens locals de la Generalitat de Catalunya
Telèfon: +34 93 741 11 61
NIF Q-0801899-F

D’acord amb la llei esmentada, l’establiment d’una seu electrònica implica la responsabilitat del seu titular respecte a la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d’aquesta seu.

Així mateix, la llei estableix que el titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra, la responsabilitat de la qual correspongui a un tercer, no serà responsable de la integritat, la veracitat ni l’actualització d’aquesta última, i establirà els mecanismes necessaris perquè el ciutadà sàpiga si la informació o el servei als quals accedeix correspon a la mateixa seu, a un punt d’accés que no té aquest caràcter o a tercers.

2. Acceptació de l’usuari

L’accés i l’ús d’aquests portal (https://maresmefilmcommission.cat) tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen, així com els serveis i els continguts que es poden obtenir a través d’aquest portal, estan subjectes al que es detalla en aquest Avís legal, sense perjudici que algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

La Maresme Film Commission facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació i el contingut d’aquest web. L’accés és responsabilitat exclusiva de l’usuari, i qualsevol ús que es faci d’aquest portal o dels serveis o continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació incondicional dels termes legals reconeguts en aquest text.

La Maresme Film Commission es reserva la facultat d’efectuar, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o de la configuració, la presentació i els continguts del web, com també en l’oferta de serveis i en les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat informar-se sobre el web i el seu Avís legal.

3. Condicions generals d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del web i dels seus continguts i serveis de conformitat amb les lleis, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis amb finalitats il·lícites o contràries a aquest Avís legal, en contra de drets o interessos de tercers, o amb actuacions que puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el web i impedir un gaudi normal del web per a altres usuaris.

L’usuari es compromet a no introduir programes o virus de cap mena que siguin susceptibles de causar alteracions en els sistemes informàtics de la Maresme Film Commission o de tercers. Així mateix, es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que hi hagi al web.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, fotografies, arxius de so i/o imatge, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen sense l’autorització expressa de la Maresme Film Commission.

La Maresme Film Commission es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva seu electrònica i als serveis que ofereix sense necessitat d’avís previ, a pròpia instància o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús o altres d’específiques establertes en aquesta seu.

La Maresme Film Commission també es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra l’ordre i la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, la Maresme Film Commission no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través de qualssevol eina de participació que es puguin desenvolupar.

La Maresme Film Commission perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web, exercitant qualsevol acció en dret que li pugui correspondre.

4. Limitació de garanties i responsabilitats

La Maresme Film Commission fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquest portal. En qualsevol cas, la Maresme Film Commission quedarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest portal, sempre que no li siguin imputables.

La Maresme Film Commission adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el seu web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

La Maresme Film Commission no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, la Maresme Film Commission tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

El titular és responsable dels continguts del portal de la Maresme Film Commission, així com de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació publicada i els serveis a què es pugui accedir.

És responsabilitat específica de la Maresme Film Commission

  1. Difondre la informació d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de la Maresme Film Commission.
  2. Garantir que la informació es difon de manera constant i s’actualitza permanentment.

5. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, així com la marca Maresme Film Commission i d’altres incloses en el mateix web, pertanyen al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la seu, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Maresme Film Commission, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La comunicació pública del material i els continguts a través del web no implica en cap cas la cessió, la renúncia o la transmissió, total o parcial, dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La Maresme Film Commission autoritza la reproducció total o parcial dels seus continguts únicament per a ús personal de l’usuari i sense que puguin ser posteriorment cedits o transmesos a tercers o es puguin instal·lar en un servidor connectat directament o indirectament a Internet o a una xarxa local, de manera que aquests tercers puguin accedir a l’esmentada informació propietat del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a través de mitjans que no siguin el web.

L’ús, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat similar amb el contingut del web (vídeos, imatges, documents o àudios) queden totalment prohibits, tret que s’especifiqui expressament una cosa diferent.

La infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial per l’usuari està subjecta a l’exigència de la responsabilitat legal corresponent per qualsevol ús, fora dels permesos, que suposi la violació d’aquests drets.