Rodar al Maresme

Maresme Film Commission
Un servei que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot el Maresme.
Permisos específics
La Maresme Film Commission us facilita informació per obtenir el permisos extra municipals.

Amb l’objectiu de promoure i facilitar els rodatges al territori i per tal d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual, des del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, neix la Maresme Film Commission , un servei a disposició del sector audiovisual i dels municipis de la comarca, amb la voluntat d’ajudar en la coordinació i realització de filmacions a El Maresme.

Sota el paraigua de la Catalunya Film Commission, la creació d’una Maresme Film Commission suposarà un factor clau per potenciar l’audiovisual i, al mateix temps, continuar alimentant la vitalitat de la comarca, per convertir el Maresme en un plató dins del mapa de l’audiovisual.

La Maresme Film Commission és un servei gestionat per la fil[m]aresme i conduïda per persones procedents del sector de l’audiovisual i de l’àmbit de la producció cinematogràfica. Amb experiència en el funcionament d’un rodatge, han exercit tasques de responsabilitat en produccions locals, nacionals i internacionals, en tramitació de permisos amb l’administració i particulars, amb la cerca i gestió de localitzacions i coordinació i gestió tècnica d’equips de rodatge i amb la resta de fases de diferents producció, la qual cosa permet tenir una visió global de les necessitats i exigències de cada rodatge.

La Mareseme Film Commission (MFC) és un servei que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot el Maresme i d’impulsar i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual i els serveis que se’n deriven a tot el territori:

 • Recolzament a les productores per la cerca de localitzacions.
 • Assessorament i informació per la tramitació de permisos.
 • Recolzament logístic previ i durant el rodatge.
 • Actuar com a pont de comunicació entre les productores i les institucions.
 • Connexió amb el sector professional local.
 • Incentivar un teixit audiovisual:
  • Promocionar i dinamitzar produccions de la comarca.
  • Cooperar en mostres, festivals i altres activitats culturals, educatives, etc.
  • Col·laborar i participar amb escoles i/o universitats per crear borses de treball, cursos, projectes, etc.

Permisos específics

COSTA CATALANA

Enllaç

El litoral català està gestionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes.

El permís per rodar a les platges de Catalunya es pot sol·licitar en aquest enllaç: web del tràmit

És recomanable sol·licitar l’autorització amb un mínim de 30 dies d’antelació.

Requisits:

 1. La durada sol·licitada no pot excedir el període de quatre anys.
 2. En el cas de voler realitzar activitats a l’aigua, caldrà que el peticionari obtingui la preceptiva autorització de la Capitania Marítima corresponent. Igualment en aquelles activitats a desenvolupar a menys 70 metres de la via ferroviària, caldrà disposar del corresponent informe favorable d’ADIF.
 3. Per realitzar algunes activitats a les platges durant la temporada alta cal tenir en compte les restriccions següents:
  • De l’1 al 15 de juliol, els rodatges i casaments només s’autoritzen entre setmana.
  • Del 16 de juliol al 31 d’agost no s’autoritzen ni rodatges ni casaments fora dels programats entre setmana entre les 20h del vespre i les 9h del matí.

TRENS I ESTACIONS DE TRENS

Enllaç

Per a rodatges als interiors dels trens, cal adreçar-se a RENFE, omplir els formularis corresponents i enviar el guió sencer o les seqüències que s’han de rodar en aquests espais. Per rodar a les estacions de tren de la xarxa ferroviària de Renfe cal dirigir-se a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) i fer-los arribar un breu dossier explicatiu de la producció. Les taxes es fixen segons el tipus d’estació, el temps d’ocupació i la complexitat del rodatge. Els permisos són atorgats directament pels organismes competents. Cal tenir en compte que, per motius de drets d’imatge, no es pot rodar ficció en trens amb passatgers.

Podeu consultar aquí els espais que ofereix ADIF i les seves tarifes.

 

 

CARRETERES

Enllaç

Les filmacions, rodatges, sessions fotogràfiques o similars a la xarxa viària interurbana estan subjectes a autorització administrativa prèvia del Servei Català de Trànsit ja que afecten les condicions ordinàries de circulació en les vies interurbanes o aquelles amb incidència superior a la zona urbana o suposen uns canvis determinats en la configuració dels vehicles en filmació. Per tot això, es distingeixen dues modalitats d’autoritzacions:

 • Autoritzacions per a filmacions que requereixen un ús excepcional de la via, sigui per raó del propis vehicles adaptats a filmacions o de les necessitats de la producció sobre la carretera (cal tallar la circulació).
 • Autoritzacions de rodatge per a vehicles amb càmeres adossades amb sistemes de fixació adients o homologats, i que no requereixen us ús excepcional de la via, per les dimensions de les càmeres i per complir les normes de circulació. Aquestes autoritzacions s’emeten per impedir la utilització de vehicles modificats o reformats per a filmacions sense tallar el trànsit habitual.

El sol·licitant organitzador ha de presentar una sol·licitud normalitzada per a cada cas, per tal de sol·licitar l’autorització prèvia, tot adjuntant la documentació exigida amb suficient antelació.

Trobareu la informació per filmar en carreteres en aquest enllaç.

CENTRES RELIGIOSOS

Per rodar a qualsevol església o centre religiós a Catalunya és necessari el vist-i-plau de l’Arquebisbat o Bisbat corresponent, tot i que en alguns casos, les sol·licituds es poden tramitar directament amb el rector de cada església. La Maresme Film Commission pot assessorar segons les necessitats de la producció.

 

 

PARCS NATURALS

Enllaç

Els parcs naturals de Catalunya estan gestionats per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els del Maresme els gestiona la Diputació de Barcelona. Els Parcs són: El Parc de la Serralada Litoral i el Parc del Montnegre i el Corredor.

Totes les filmacions i les sessions fotogràfiques són regulades pel que disposa el text normatiu del Pla especial de protecció del medi natural de cada parc. L’òrgan gestor del parc és competent per a autoritzar aquestes activitats o emetre’n l’informe previ, tot i que cal obtenir els permisos de les altres administracions competents (especialment dels ajuntaments) i, si escau, dels particulars.

Com a molt tard s’ha d’enviar la documentació trenta dies naturals abans de la data de realització de l’activitat. L’incompliment d’aquest termini pot implicar no disposar de prou temps per a autoritzar l’activitat o emetre’n l’informe previ.

Per a respondre amb prou antelació a la realització de l’activitat, s’ha d’haver enviat la sol·licitud original degudament signada i la documentació tècnica, com a molt a tard, trenta dies naturals abans de la realització de l’activitat.

L’incompliment d’aquest termini pot impedir la tramitació de la sol·licitud, atès que no es disposaria de prou temps per a autoritzar l’activitat o emetre’n l’informe previ. En cas de no rebre resposta s’entendrà la no autorització de l’activitat.

Per rodar als parcs gestionats per la Diputació de Barcelona, el sol·licitant es pot descarregar les taxes de rodatge i el formulari de sol·licitud d’activitat de cadascun dels parcs al web de l’entitat http://parcs.diba.cat/